fm 200 fiyat

Aerosol Yangın Söndürme Sistemleri

Aerosol Yangın Söndürme Sistemi
Aerosol yangın söndürme sistemi   ortamdaki havada asılı olan sıvı ya da katı
parçacıklardan
Potasyum Karbonat Bileşiğiden  (K2CO3) oluşan bir sistemdir. Ortamdaki
ısının absorbe edilerek yanma ısısı düşürülmektedir. Böylece ortamın
soğumasıyla birlikte fiziksel döndürme de sağlanmaktadır. Toksit ve korozyon
etkisi olmayan ve aynı zamanda da ozon tabakasına da karşı zararsız olan bu
sistem çevre dostu bir yangın söndürme sistemi olarak da karşımıza
çıkmaktadır.
Aerosol Söndürücü içerikleri potasyum esaslıdır. Potasyum yapısı itibariyle bir
alkali metaldir ve iyonik yani bileşik oluşturma isteği fazla olan bir elementtir.
Genel olarak yangın, O, H, OH radikallerinin zincirleme reaksiyonları sonucu
ortaya çıkar. Aerosolün birinci adımında inert gazlar (N2, H2O, CO2) mikro
boyutlarda başta K2CO3 içeren partiküller ortaya çıkarır. Aerosolün ikinci
adımında ise söndürme işlemi başlamıştır, ortaya çıkan potasyumun çeşitli
formasyonları hızla K2CO3'ten ayrılarak daha iyonik ve bileşik oluşturma
isteğinde oldukları yangın radikalleriyle ( C, H, OH ) kararlı bileşikler (KOH vb.)
oluştururlar ve yangın oksijeni boğmadan söndürür.
Ortama yayılan aerosol sisi 0.5 ile 2.5 mikron arasında büyüklüğe sahip
parçacıklardan oluşan ve deşarj sonrası kalıntı bırakmayan %60 - %40 katı-gaz
karışımıdır.
Söndürücü aerosol, alkalin metallerden elde edilen oksit ve sülfattan oluşan
ince katı parçacıklardan elde edilir.

 Aerosol insanlar için zararlı değildir.

 Diğer metalleri aşındırmaz ve diğer metallere zarar vermez.

 Sıradan elektrikli süpürgeler ile temizlenebilir.

 Temiz su ile yıkayınız.
SÖNDÜRME PRENSIBI
Aerosol, söndürme prensibi olarak, tüm gazlı söndürme sistemlerinden
farklılık göstermektedir. FM-200, Novec ya da bilinen diğer gazlı yangın
söndürme sistemleri havadaki oksijeni deplase etmeye dayalı bir prensip ile
yanmanın gerçekleştiği ortamdaki oksijen oranını düşüren ve böylelikle yanma
zincirini kıran teknolojilerdir. Aerosol sis ise, yayıldığı mahaldeki oksijeni
tüketmeden, oksidasyon işleminin (yangının oksijen ile beslenmesi) moleküler
seviyede engellenmesi prensibi ile söndürme sağlar.
Aerosol sis; havadaki oksijeni, bayılma ve boğulma risk sınırı olarak kabul
edilen %16 kritik seviyenin altına düşürmeden, yangın zincirini kırarak, yeni ve
daha kararlı bir reaksiyon üreterek söndürme gerçekleştirmektedir. Bu durum
mahalde söndürme esnasında olan canlıların mahalden
uzaklaşmasını engelleyen bayılma ve boğulma risklerini ortadan
kaldırmaktadır. Mahalde bulunan canlıların söndürme esnasında bu sise
maruz kalmasının ölümcül bir etkisi olmadığı EPA-SNAP tarafından yapılan
canlılar üzerindeki testler sonucunda onaylanmıştır.Aerosol Fire Suppression System
EXTINGUISHING PRINCIPLE:
Aerosol fire extinguishing system is a system consisting of Potassium
Carbonate Compound (K2CO3) from liquid or solid particles suspended in the
air in the environment. The heat of combustion is
reduced by absorbing the heat in the environment. Thus, physical rotation is
provided along with the cooling of the environment. This system, which has no
toxic and corrosion effects and is harmless to the ozone layer, also appears as
an environmentally friendly fire extinguishing system.
Aerosol  Extinguisher ingredients are potassium based. Potassium is an alkali
metal due to its
structure and is an ionic element with a high desire to form compounds.
In general, fire occurs as a result of chain reactions of O, H, OH radicals. In the
first step of the aerosol, inert gases (N2, H2O, CO2) produce particles
containing primarily K2CO3 in micro sizes. In the  second step of the  aerosol,
the extinguishing process has started, the various formations of potassium
that have emerged rapidly separate from K2CO3 and form stable compounds
(KOH, etc.) with the fire radicals (C, H, OH) that they want to form more ionic
compounds, and the fire
extinguishes without suffocating the oxygen.
The aerosol mist emitted into the environment is a 60%-40% solid-gas
mixture, which consists of particles between 0.5 and 2.5 microns in size and
does not leave any residue after discharge.
The extinguishing aerosol is obtained from fine solid particles consisting of
oxide and sulfate from alkaline metals.
• The aerosol is not harmful to humans.
• It does not corrode other metals and does not harm other metals.
• It can be cleaned with ordinary vacuum cleaners.
• Wash with clean water.
Aerosol differs from all gas extinguishing systems as its extinguishing
principle. FM-200,
Novec or other known gaseous fire extinguishing systems are technologies
that reduce the oxygen ratio in the environment where combustion takes
place, with a principle based on displacing the oxygen in the air, thus breaking
the combustion chain. Aerosol fog, on the other hand, provides
extinguishing with the principle of preventing the oxidation process (feeding
the fire with oxygen) at the molecular level, without consuming the oxygen in
the area where it spreads.