Aerosol Yangın Söndürme Sistemi

09.03.2022
Aerosol Yangın Söndürme Sistemi

Aerosol Yangın Söndürme Sistemi

Aerosol yangın söndürme sistemi   ortamdaki havada asılı olan sıvı ya da katı parçacıklardan Potasyum Karbonat Bileşiğiden  (K2CO3) oluşan bir sistemdir. Ortamdaki ısının absorbe edilerek yanma ısısı düşürülmektedir. Böylece ortamın soğumasıyla birlikte fiziksel döndürme de sağlanmaktadır. Toksit ve korozyon etkisi olmayan ve aynı zamanda da ozon tabakasına da karşı zararsız olan bu sistem çevre dostu bir yangın söndürme sistemi olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Aerosol Söndürücü içerikleri potasyum esaslıdır. Potasyum yapısı itibariyle bir alkali metaldir ve iyonik yani bileşik oluşturma isteği fazla olan bir elementtir.

Genel olarak yangın, O, H, OH radikallerinin zincirleme reaksiyonları sonucu ortaya çıkar. Aerosolün birinci adımında inert gazlar (N2, H2O, CO2) mikro boyutlarda başta K2CO3 içeren partiküller ortaya çıkarır. Aerosolün ikinci adımında ise söndürme işlemi başlamıştır, ortaya çıkan potasyumun çeşitli formasyonları hızla K2CO3’ten ayrılarak daha iyonik ve bileşik oluşturma isteğinde oldukları yangın radikalleriyle ( C, H, OH ) kararlı bileşikler (KOH vb.) oluştururlar ve yangın oksijeni boğmadan söndürür.

Ortama yayılan aerosol sisi 0.5 ile 2.5 mikron arasında büyüklüğe sahip parçacıklardan oluşan ve deşarj sonrası kalıntı bırakmayan %60 – %40 katı-gaz karışımıdır.

Söndürücü aerosol, alkalin metallerden elde edilen oksit ve sülfattan oluşan ince katı parçacıklardan elde edilir.

 • Aerosol insanlar için zararlı değildir.
 • Diğer metalleri aşındırmaz ve diğer metallere zarar vermez.
 • Sıradan elektrikli süpürgeler ile temizlenebilir.
 • Temiz su ile yıkayınız.

SÖNDÜRME PRENSIBI

Aerosol, söndürme prensibi olarak, tüm gazlı söndürme sistemlerinden farklılık göstermektedir. FM-200, Novec ya da bilinen diğer gazlı yangın söndürme sistemleri havadaki oksijeni deplase etmeye dayalı bir prensip ile yanmanın gerçekleştiği ortamdaki oksijen oranını düşüren ve böylelikle yanma zincirini kıran teknolojilerdir. Aerosol sis ise, yayıldığı mahaldeki oksijeni tüketmeden, oksidasyon işleminin (yangının oksijen ile beslenmesi) moleküler seviyede engellenmesi prensibi ile söndürme sağlar.

Aerosol sis; havadaki oksijeni, bayılma ve boğulma risk sınırı olarak kabul edilen %16 kritik seviyenin altına düşürmeden, yangın zincirini kırarak, yeni ve daha kararlı bir reaksiyon üreterek söndürme gerçekleştirmektedir. Bu durum mahalde söndürme esnasında olan canlıların mahalden uzaklaşmasını engelleyen bayılma ve boğulma risklerini ortadan kaldırmaktadır. Mahalde bulunan canlıların söndürme esnasında bu sise maruz kalmasının ölümcül bir etkisi olmadığı EPA-SNAP tarafından yapılan canlılar üzerindeki testler sonucunda onaylanmıştır.

 Aerosol yangın söndürme sistemleri kullanım alanları;

Buna göre aerosol yangın söndürme sistemleri şu gibi alanlarda daha fazla tercih edilmektedir:

 • Konut çevreleri,
 • Arşiv depoları,
 • Taşıtların geneli,
 • Restoran yerleri,
 • Konteynerler,
 • Bilgi işlem odaları,
 • Elektrik panoları,
 • Kütüphane alanları,
 • Jeneratör odaları,
 • Trafo bölgeleri,
 • Arşivler,
 • Ambarlar, 
 • Depo alanları
 • Güvenlik Talimatları

Aerosol Fire Suppression System

Aerosol fire extinguishing system is a system consisting of Potassium Carbonate Compound (K2CO3) from liquid or solid particles suspended in the air in the environment. The heat of combustion is reduced by absorbing the heat in the environment. Thus, physical rotation is provided along with the cooling of the environment. This system, which has no toxic and corrosion effects and is harmless to the ozone layer, also appears as an environmentally friendly fire extinguishing system.

Aerosol Extinguisher ingredients are potassium based. Potassium is an alkali metal due to its structure and is an ionic element with a high desire to form compounds.

In general, fire occurs as a result of chain reactions of O, H, OH radicals. In the first step of the aerosol, inert gases (N2, H2O, CO2) produce particles containing primarily K2CO3 in micro sizes. In the second step of the aerosol, the extinguishing process has started, the various formations of potassium that have emerged rapidly separate from K2CO3 and form stable compounds (KOH, etc.) with the fire radicals (C, H, OH) that they want to form more ionic compounds, and the fire extinguishes without suffocating the oxygen.

The aerosol mist emitted into the environment is a 60%-40% solid-gas mixture, which consists of particles between 0.5 and 2.5 microns in size and does not leave any residue after discharge.

The extinguishing aerosol is obtained from fine solid particles consisting of oxide and sulfate from alkaline metals.

 • The aerosol is not harmful to humans.
 • It does not corrode other metals and does not harm other metals.
 • It can be cleaned with ordinary vacuum cleaners.
 • Wash with clean water. 

EXTINGUISHING PRINCIPLE:

Aerosol differs from all gas extinguishing systems as its extinguishing principle. FM-200, Novec or other known gaseous fire extinguishing systems are technologies that reduce the oxygen ratio in the environment where combustion takes place, with a principle based on displacing the oxygen in the air, thus breaking the combustion chain. Aerosol fog, on the other hand, provides extinguishing with the principle of preventing the oxidation process (feeding the fire with oxygen) at the molecular level, without consuming the oxygen in the area where it spreads.

aerosol mist; without reducing the oxygen in the air below the critical level of 16%, which is accepted as the risk of fainting and suffocation, it extinguishes by breaking the fire chain and producing a new and more stable reaction. This situation eliminates the risks of fainting and suffocation that prevent the living beings from leaving the place during extinguishing. It has been confirmed as a result of the tests performed on living things by EPA-SNAP that the living creatures in the space are not exposed to this fog during extinguishing.

 Aerosol fire extinguishing systems usage areas;

Accordingly, aerosol fire extinguishing systems are more preferred in areas such as:

 • Residential environments,
 • Archive warehouses,
 • Vehicles in general,
 • Restaurant locations,
 • Containers,
 • Information processing rooms,
 • Electric panels,
 • Library areas,
 • Generator rooms,
 • Transformer zones,
 • Archives,
 • Warehouses,
 • Warehouse areas
 • Safety Instructions
Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: